Voorkoopsvoorwaarden Hekwerkwinkel

Artikel 1 – Definities

Artikel 1.1 – Herkwerkwinkel is onderdeel van, en opereert onder naam van Afilco bvba, Beyntel 16 2360 Oud-Turnhout.

Artikel 1.2 – Algemene voorwaarden: algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Afilco bvba, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 2360 Oud-Turnhout, Beyntel 16. Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Afilco bvba gevestigd en kantoorhoudende te 2360 Oud-Turnhout aan de Beyntel 16. Koper: de wederpartij.

Artikel 2 – Algemeen
Artikel 2.1 – Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen.
Artikel 2.2 – Verwijst koper bij aanvaarding naar zijn algemene voorwaarden, dan moeten deze geacht worden door ons uitdrukkelijk van de hand te zijn gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 3.1 – Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk – schriftelijk – anders is overeengekomen.
Artikel 3.2 – Een overeenkomst met verkoper komt eerst tot stand indien hij uitdrukkelijk aan koper de overeenkomst bevestigt: schriftelijk per brief, per email of fax.

Artikel 4 – Prijzen
Artikel 4.1- Onze offertes en orderbevestigingen zijn slechts 14 dagen geldig tenzij wij ervoor opteren om deze alsnog uit te voeren.
Artikel 4.2 – Onze prijzen zijn vrijblijvend, inclusief BTW en exclusief vervoerskosten, tenzij expliciet anders vermeld.
Artikel 4.3 – De koper aanvaardt dat onze elektronische bestanden eveneens gelden als bewijs van zijn contractuele verplichtingen.

Artikel 5- Levering
Artikel 5.1- Alle afhalingen worden gedaan in de exploitatiezetel te Oud-Turnhout.
Artikel 5.2 – De overhandiging van de goederen geschiedt op geldige wijze door de terbeschikkingstelling van het verkochte materiaal aan de koper op onze terreinen zodra de goederen geïndividualiseerd zijn.
Artikel 5.3 – De koper draagt in ieder geval het risico van de goederen vanaf deze terbeschikkingstelling, zelfs ingeval van franco verkoop of van vervoer door de verkoper.
Artikel 5.4 – Verkoper raakt jegens koper eerst in verzuim na ingebrekestelling onder verlening van een redelijke termijn om alsnog na te komen.
Artikel 5.5 – Verkoper heeft aan zijn afleveringsverplichting voldaan door de zaken eenmaal aan koper te doen aanbieden. Worden de zaken, door welke oorzaak dan ook, niet door koper in ontvangst genomen, dan komen de kosten van retourvracht, opslag en andere kosten voor rekening van koper.
Artikel 5.6 – Het aanbod van levering wordt met de aflevering gelijk gesteld en geeft verkoper bovendien het recht, betaling van de koopsom te verlangen zonder inachtneming van enige betaaltermijn.
Artikel 5.7 – Koper kan in dat geval geen nieuwe levering van de zaken vorderen alvorens hij de koopsom met alle daarop gevallen verschuldigde kosten, met inbegrip van eventuele kosten van rechts-bijstand heeft voldaan.
Artikel 5.8 – De tevergeefs aangeboden zaken blijven voor risico van koper.
Artikel 5.9 – De zaken reizen voor risico van verkoper, het lossen door koper zelf is voor risico van koper.
Artikel 5.10 – De levering geschiedt onder de ontbindende voorwaarde van voldoening van de koopsom door koper.

Artikel 6 – Waarborg
Artikel 6.1 – Vierentwintig maanden na na levering vervallen alle waarborgen welke door ons moeten worden gegeven voor alle mogelijke gebreken met inbegrip van verborgen gebreken

Artikel 7 – De zaak
Artikel 7.1 – Verkoper levert een zaak van gemiddelde – gebruikelijke – kwaliteit indien de kwaliteit van de zaak niet in de overeenkomst is omschreven.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8.1 – De door verkoper aan koper geleverde zaak blijft eigendom van verkoper totdat de gehele koopprijs daarvan is voldaan.
Artikel 8.2 – Koper is niet bevoegd zonder toestemming van verkoper de aan koper geleverde zaak, die nog niet is betaald, aan derden in (bezitloos) pandrecht te geven, aan derden te verhuren, te verkopen, etc.. Bovendien is koper op verzoek van verkoper verplicht om aan verkoper zekerheid te stellen voor het verschuldigde, bijvoorbeeld door middel van verlening van (bezitloos) pandrecht of afgifte van een bankgarantie.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 9.1 – Verkoper is bij schade aan een zaak met een gebrek jegens koper tot niet meer gehouden dan zo mogelijk de zaak terug te nemen en door een ander exemplaar te vervangen of de koopprijs te crediteren.
Artikel 9.2 – Verkoper is jegens koper nimmer aansprakelijk voor schade opgetreden als gevolg van een gebrek aan de zaak, te late leveranties, verwerking van de gebrekkige zaak en schade door onjuiste adviezen.
Artikel 9.3 – In geval van vertraging bij levering op een specifiek afgesproken tijdstip, accepteert verkoper nimmer aansprakelijkheid voor schades welke voortvloeien uit deze vertraging, zoals verwoordt in lid 10.2
Artikel 9.4 – Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 10 – Betaling
Artikel 10.1 – Betalingen door koper aan verkoper dienen contant afgerekend worden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Artikel 10.2 – Ingeval er sprake is van betaling in termijnen dient iedere termijn binnen 30 dagen na het verstrijken ervan te zijn ontvangen.
Artikel 10.3 – Verkoper is gerechtigd van koper vooruitbetaling te verlangen, al dan niet in contanten.
Artikel 10.4 – Koper is jegens verkoper van rechtswege automatisch in verzuim indien de betaling niet binnen voormelde termijn is ontvangen.
Artikel 10.5 – Bij niet tijdige betaling is koper aan verkoper een rente van 1,5% per maand, of gedeelte van een maand verschuldigd.
Artikel 10.6 – Bij niet tijdige betaling is koper aan verkoper buitenrechtelijke incassokosten vermeerderd met BTW verschuldigd, welke gesteld worden op 15% van de openstaande hoofdvordering, met een minimum van € 115,00
Artikel 10.7 – Verrekening door koper, niet zijnde koper-consument, met de vordering van verkoper is niet toegestaan.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom
Artikel 11.1 – Alle tekeningen, modellen, merken, bestekken, berekeningen, recepten en bereidingswijzen zijn onderworpen aan auteursrecht van verkoper en blijven eigendom van verkoper.
Artikel 11.2 – Koper is verplicht aan verkoper op zijn verzoek voormelde stukken af te geven.
Artikel 11.3 – Het is koper niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, de hiervoor genoemde stukken te kopiëren, dan wel op andere wijze te vermenigvuldigen en/of te (doen) gebruiken en/of te (doen) verspreiden.
Artikel 11.4 – Verkoper behoudt zich het recht voor om de zaken te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk.

Artikel 12 – Bevoegdheid vertegenwoordigers
Artikel 12.1 – Vertegenwoordigers en agenten van verkoper zijn bevoegd hem te binden indien zij in het bezit zijn van een geldige volmacht. Koper zal zich er telkenmale van vergewissen of de betrokken vertegenwoordiger van verkoper bevoegd is overeenkomsten met koper aan te gaan.
Artikel 12.2 – Verkoper is bevoegd een door een onbevoegd vertegenwoordiger aangegane overeenkomst te bekrachtigen.

Artikel 13 – Geschillen
Artikel 13.1 – in geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.